Innovators

ryan@quad.io

Ryan Connelly
Manager, Founder

MattHagen.png

Matthew Hagen

dmitriy.png

Dmitriy Samoylov
 

Jon Pokrzyk

Anatoliy Svechin
 

Jeremy Medford